Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Jan Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Black Book Ads Jan Michalski,
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 nr 227 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 • 2. Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs jest organizowany w cyklu comiesięcznym i trwa od dnia 1 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do czasu jego odwołania przez Organizatora.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie czytania książek fantasy oraz wyłonienie jednego Laureata, który po przeczytaniu 1 rozdziału powieści fantasy „Gronhold” J.M.R. Michalski, przedstawi w kilku zdaniach swoje wrażenia na temat 1 rozdziału powieści oraz propozycję jego zmian lub kontynuacji.
 3. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: kontakt@gronhold.pl. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: imię i nazwisko oraz treść zadania konkursowego.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana relacja konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 5 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Zwycięzcy”. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez Organizatora.
 • 3. Nagrody
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest bon podarunkowy na platformie Allegro o wartości 100 złotych.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów. Jeżeli Laureat nie potwierdzi otrzymania Nagrody i jej przyjęcia do 14 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej, traci prawo do Nagrody.
 • 4. Ochrona danych osobowych
 1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).
 3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem i obsługą Konkursu – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. Przygotowanie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia, potwierdzają uprzednie zapoznanie się oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata.
 6. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych.
 7. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie http://refututrends.pl/regulamin-konkursu/
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@gronhold.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail:kontakt@gronhold.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *